logo

Søk

Du er her:

 

Personvern

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt bruker kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert vil det stå «https» i stedet for bare «http» i nettleserens adressefelt. De fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Informasjonskapsler på nettstedet

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøyet CorePublish for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. CorePublish benytter følgende informasjonskapsler:

 • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSession. Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholde ikke-personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Sesjonsfilen slettes automatisk senest 15 minutter etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene. 
 • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (PC, mobil, nettbrett, etc.) Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du besøker vårt nettsted vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per server og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager og den gjenværende statistikken inneholder bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere den enkelte besøkende.

Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i vårt selskap.

Vi lagrer «user agent», IP-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

Vårt nettstedet bruker følgende verktøy (som også setter informasjonskapsler):

 • Google Analytics
 • Facebook likes plugin
 • Zendesk Chat
  • mer om Zendesk og GDPR, bruk av Cookies, personvern
   Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres.

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics, kan du benytte et nettlesertillegg til å blokkere sporingen: Google Analytics' bortvalgsalternativer.

 

Påloggingsforsøk

Alle pålogginger logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på. 

Påloggingstabellen lagrer følgende data: Brukernavn, dato og tidspunkt for pålogging, hvilken URL som ble benyttet ved pålogging og Brukerens IP-adresse.

Privacy policy

When you visit our website, your web browser will download HTTP cookies. These are small text files that are exchanged between your web browser and our website and are used to provide optimal website performance.

As an internet user, you can choose to decline storage and use of cookies. We recommend the website nettvett.no for a description of how to accept or decline cookies.

HTTPS and secure transfer

Our website uses HTTPS to transfer data securely through encryption. If you want to make sure that a page is encrypted, the URL in the browser's address bar will start with “https” instead of just “http", and most browsers will also show a padlock to indicate this.

The purpose of using encryption is to ensure secure data communication between the server (our website) and the client (your computer). HTTPS also makes use of a digital certificate to ensure that the website is genuine.

Cookies on this website

CoreTrek AS provides CorePublish, the content management system (CMS) used on our website, and is responsible for its technical development, operation and maintenance. These are the cookies used by CorePublish on our website:

 • For the CMS to work properly: the cookie CorePublishSession. This cookie contains a reference to a session file on the web server. The session file will not contain personal data for anonymous users, but may be used for intermediate storage, such as form data and search texts between page views. The session file will be deleted automatically within 15 minutes after the user has closed the browser or been idle and is thus not permanently stored. Only system administrators have access to these session files.
 • To identify what type of unit and browser you are using: the cookie ctcdk. This cookie has a duration of one week, and enables our website to adjust its content presentation to the correct type of unit (PC, mobile, tablet, etc.). This cookie does not store personal data.

Searches

Information about search terms and selected search options will be used to develop and improve the website.

Sharing

We offer options to forward articles by email and share articles via social media. Email addresses used to forward articles are not recorded. Any further processing of data shared via social media is regulated by your agreement with the relevant online service provider.

Statistics and logs

When you browse our website, information is stored in a statistics database. The information stored is related to which pages a visitor has viewed and contains no personal data. This information is then used to generate statistics on the number of page views per object (menu item, article, file), per host and per search term. All data in the raw data table are deleted after two days, and the remaining statistics then contain only summary data that cannot be used to identify individual users.

We use Google Analytics to save visitor data. IP addresses are not stored and it is not possible for us to link statistics to each visitor. The visitor statistics are only available to the web editors and IT department of our company.

We also store the user agent, IP address and what page a visitor has viewed in the web server’s log files. These log files are used exclusively for troubleshooting and security purposes, and no data are taken from these files or otherwise used. The log files are deleted at regular intervals (normally every four weeks). Only the administrators of the web server (operations) have access to them.

Login attempts

All login attempts are logged in a separate database table. The purpose is to detect failed login attempts, detect and stop hacking or brute force login attempts and to see when a user logged in.

  The login table stores the following data:

• The username

• The date and time of the login attempt

• The URL of the login attempt

• If enabled: The IP address (default disabled)

• If enabled: The user agent (browser) (default disabled)

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern